Så skyddar vi dina personuppgifter när du söker jobb hos oss

Din integritet är viktig för oss

Vi skyddar dina personuppgifter

Och det är väldigt viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft, som ersätter den tidigare svenska person-uppgiftlagen PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks.
För oss på H&P Search & Interim (nedan kallat ”H&P”) är det viktigt att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information med största omsorg och i enlighet med GDPR, så att vi kan ge dig en positiv och relevant upplevelse för de produkter och tjänster vi erbjuder. Därför kan du ta del av hur vi behandlar data i vår integritetspolicy.

Du behöver inte göra något ytterligare men läs gärna vår integritetspolicy nedan

Vad är GDPR?

GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.

Integritetspolicy

H&P verkar inom rekrytering och bemanning och har byggt upp sin verksamhet på insikter om företagande, arbetsliv, människor och deras drivkrafter. Inom ramen för vår verksamhet behandlar H&P en rad personuppgifter som du lämnat själv eller som vi inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med rekryterings-processer, konsultuthyrning eller tillhandahållande av digitala HR-tjänster. Eftersom vi värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på största allvar vill vi genom denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriva hur H&P behandlar dina personuppgifter.

I Policyn kommer vi därför att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter H&P behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också̊ för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, vilka tredje parter H&P kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom H&P.

H&P behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och har därför en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Du som registrerad har alltid rätt att kontakta H&P på  för att göra dina rättigheter gällande.

Det kan hända att vi emellanåt behöver uppdatera eller ändra Policyn. Om så sker kommer vi att informera dig på ett lämpligt sätt och be dig att ta del av de ändringar som gjorts. Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår hemsida.

Vi hoppas att denna Policy besvarar dina frågor kring vår insamling, användning och utlämning samt skyddet för dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till info@hpsearch.se.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-post-adresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas, om informationen kan kopplas till en fysisk person.

Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring och utlämning genom överföring och radering.

Kontaktperson hos potentiell/befintlig kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla våra tjänster, produkter och system utgör en viktig del av H&Ps kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig / bibehålla kontakt med dig i egenskap av potentiell kund / existerande kund gällande H&Ps tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar H&P in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i H&Ps system med målet att H&P ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att H&P ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på H&Ps berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla våra tjänster, produkter och system.

Dina personuppgifter sparas på H&Ps plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. H&P kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

I de fall då H&P fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i H&Ps affärssystem att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknads-utskick.

H&P kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos H&P. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

 • Uppgift om tidigare arbetsgivare (i det fall du varit kund tidigare)

 • Personnummer (endast om du är enskild näringsidkare)

 • Korrespondens mellan dig och H&P

 • Teknisk information om hur du har interagerat med H&P

 • IP-adress och webbläsarinställningar

 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)


Intresseanmälningar via hemsidan

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av intressent samlar H&P in dina personuppgifter. Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör en intresseanmälan via hemsidan. Uppgifterna kommer att lagras i H&Ps marknadsverktyg med målet att vi ska kunna upprätta en affärsrelation med dig.

Dina personuppgifter sparas även i H&Ps system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. H&P kommer endast att göra sådana utskick som H&P bedömer är relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

H&P kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos H&P. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer

 • Korrespondens mellan dig och H&P

 • Teknisk information om hur du har interagerat med H&P

 • IP-adress och webbläsarinställningar


Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

Potentiella kandidater

En stor del av H&Ps kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade.

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar H&P både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i H&Ps kandidatsystem.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på H&Ps berättigade intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad H&P bedömer är relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter till dig. Personuppgifterna lagras i H&Ps kandidatsystem, i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och H&P med målet att kontakten ska övergå till en rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocess.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med H&P, kommer H&P inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt kandidatsystem.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och Efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress

 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part

 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst

 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer

 • Fotografi

Kandidater som samtyckt till att finnas med i vårt nätverkVid registrering på hemsidan/databasen inhämtas samtycke till denna Policy och till att ha sina uppgifter lagrade i H&Ps databas, i syfte för oss att kunna kontakta eller förmedla karriärer och / eller kandidatprofiler. I och med detta är den potentiella kandidaten att betrakta som kandidat.

Utöver kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) kommer H&P inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fack-förening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till H&P.

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller kompetens-tester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester.

Den behandling som sker i H&Ps databas för att kunna genomföra rekryterings- och/
eller konsultuthyrningsprocesser sker med stöd av ditt samtycke. H&P kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till info@hpsearch.se för att återkalla ditt samtycke (läs mer under ”Återkallelse av samtycke”). Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, såsom intervjuanteckningar, kandidatpresentationer och uppgifter från referenser, sparas i vår databas.

Överföring av personuppgifter till kund


Rekryteringsprocesser

De personuppgifter som H&P behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till kund under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet överför H&P enbart din profil till kund först efter att H&P har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga och givit ditt medgivande att dela informationen med vår kund. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det aktuella uppdraget.

Konsultuthyrningsprocesser

De personuppgifter som H&P behandlar om dig som konsult kan komma att överföras till såväl potentiell som befintlig kund under en konsultuthyrningsprocess. Med hänsyn till din integritet överför H&P enbart din profil till kund först efter att H&P har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för tjänsten i fråga och givit ditt medgivande att dela informationen med vår kund. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det aktuella uppdraget.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och

 • hemadress

 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.

 • IP-adress och webbläsarinställningar

 • URL:er

 • Kön

 • Födelseår

 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst

 • Intervjuanteckningar och kandidatpresentationer

 • Testresultat från testverktyg som används i urval- och utvecklingsarbete

 • Lämnade referenser

 • Korrespondens mellan dig och oss

 • Information om hur du har interagerat med oss

 • Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.)


Kandidater som funnits i våra nätverk tidigare

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som historiskt registrerats i H&Ps kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla relationen med sådana kandidater behandlar H&P kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har H&P samlat in från dig som kandidat under en tidigare rekryteringsprocess eller vid allmän ansökan. Personuppgifterna behandlas i H&Ps kandidatdatabas. H&Ps behandling av dina personuppgifter stöder sig på H&Ps berättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig som befintlig kandidat samt att fortsatt kunna presentera relevanta karriärerbjudanden. Informationen under avsnittet ”Kandidater som samtyckt till att finnas med i vårt nätverk” ovan, om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, överföring av uppgifter till kund m.m., gäller även för dig som kandidat som funnits i våra system före 2018-05-25, varför vi hänvisar dit för mer information.

Referenspersoner

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryterings- och/eller konsultutyrnings-processer kommer H&P att behandla personuppgifter till dig som referens som lämnats av kandidat. Behandlingen av referenspersonernas personuppgifter stödjer sig på H&Ps berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och väl underbyggda rekryteringar och/eller konsultuthyrningar som möjligt.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är::

 • För- och efternamn

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress


Seminarier och utbildningar

För att kunna tillhandahålla seminarier och utbildningar, registrera antalet deltagare, trycka upp nödvändig dokumentation och för att kunna göra marknadsföringsutskick, har H&P ett behov av att behandla deltagarnas personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på H&Ps berättigade intresse av att kunna upprätta deltagarlistor m.m. och i övrigt administrera de seminarier och utbildningar som du anmält dig till. Dina personuppgifter som upptagits på en deltagarlista kan komma överföras till externa föreläsare som håller i utbildningen samt till anlitade tryckerier. Detta sker i förberedande syften, såsom tryck av undervisningsmaterial, intyg och diplom.

De personuppgifter H&P behandlar för ovan nämnda ändamål är:

För- och efternamn
Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
Faktureringsuppgifter
Anteckningar inför utbildningstillfällen
Uppgifter om kostpreferens

Behandling av personnummer

I den mån H&P behandlar personnummer utan ditt samtycke kommer detta endast att göras när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vilket är säker identifiering, bakgrundskontroll eller något annat beaktansvärt skäl. Detta innebär att personnummer som utgångspunkt endast kommer att behandlas vid bakgrundskontroll eller i de fall en kunds verksamhet bedrivs i formen av en enskild firma. Du som kandidat bör med anledning av detta inte uppge ditt personnummer i ditt CV/din ansökan/kandidatprofil.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, t.ex. via digitala utskick, e-post och sms. Du har rätt att kostnadsfritt motsätta dig att dina uppgifter används för sådana syften och varje utskick från H&P i marknadsföringssyfte innehåller en möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out. Om du väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick kommer H&P att göra en notering i sina system om att upphöra med att rikta direktmarknadsföring till dig.

Skyddet för dina personuppgifter

H&P har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att H&Ps behandling av person-uppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. T.ex. är tillgången till de system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till H&Ps anställda och tjänsteleverantörer som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och det har upprättats interna rutiner som bl.a. reglerar användningen av lösenord. H&P övervakar även kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att H&P ska kunna erbjuda sina tjänster kommer vi att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till H&P är så kallade personuppgifts-biträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för H&Ps räkning och i enlighet med H&Ps uttryckliga instruktioner. H&P överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka H&P har samlat in uppgifterna. H&P har ingått skriftliga avtal med relevanta personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer H&Ps säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Platsen för behandling av personuppgifter

H&P har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där alla H&Ps egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer H&P att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i H&Ps avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande mot H&P genom att kontakta H&P via info@hpsearch.se. På följande sidor finns en kortfattad beskrivning av vilka rättigheter du kan göra gällande.

Rätten till tillgång

Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att lämnas i formen av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätten till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas.

 • Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

 • Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

 • Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.


För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. Vid utgången av varje år kommer också H&P att begära ditt aktiva samtycke att fortsatt kunna förfoga över dina personuppgifter. Du kan då begära att de raderas enligt ovan förutsättningar.

Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.

Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger H&P möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;

 • H&P inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

 • Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och H&P kontrollerar om bolagets berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.


Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Rätten till dataportabilitet

I de fall H&Ps behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till H&P överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat. Sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Återkallelse av samtycke

I de fall H&Ps behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer H&P inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida H&P inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att H&Ps legala skyldigheter hindrar H&P från att radera dina uppgifter kommer H&P i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i H&Ps system. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till  för att återkalla ditt samtycke. H&P kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt. Vid utgången av varje år kommer också H&P att begära ditt aktiva samtycke att fortsatt kunna förfoga över dina personuppgifter. Du erbjuds då också möjlighet att uppdatera dina uppgifter.

Inlämning av klagomål

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen bland företag som behandlar personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss via info@hpserach.se lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Användning av cookies, tags och pixlar

På H&Ps hemsida används cookies, tags och pixlar för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Hoppas att vi besvarat dina frågor!